Regulamin do pobrania także w formie PDF

TUTAJ

Regulamin przewozów firmy F.H.U. Prestige Sławomir Szalbirak , określający warunki przewozu osób, bagażu i rzeczy ważny od 31.05.2013

Niniejszy regulamin ustala się na podstawie art 4 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.-Prawo Przewozowe Dz. U. z 1995 r. Nr 119 poz. 575 z późniejszymi zmianami

Postanowienia ogólne

 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  1. przewoźnik – PrestigeBUS, NIP:563-232-93-98 , REGON: 061541783, Chełm 22-100 ul. Nowy Świat 7/18
  2. pasażer - osoba fizyczna korzystająca z przejazdów przewoźnika.
  3. umowa przewozu – umowa zawierana pomiędzy przewoźnikiem a pasażerem, w której przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia pasażera, a pasażer zobowiązuje się do zapłaty ustalonej ceny przy rezerwacji miejsca.
  4. bilet jednorazowy – dokument potwierdzający zawarcie umowy przewozu, uprawniający pasażera do jednokrotnego przejazdu busem przewoźnika, na określonej trasie, w określonym terminie i za ustaloną cenę.
  5. bagaż – pod tym pojęciem rozumie się bagaż podręczny oraz bagaż dodatkowy;
  6. bagaż podręczny – rzeczy wniesione przez pasażera do busa
  7. bagaż dodatkowy – rzeczy, nie będące bagażem podręcznym, umieszczone przez pasażera w miejscu wskazanym przez przewoźnika lub na ten cel przeznaczonym.
  8. nadbagaż – bagaż dodatkowy nie będący wliczony w cena biletu za który jest naliczona opłata dodatkowa uregulowana u kierowcy. Nadbagaż należy zgłosić przy rezerwacji lub poinformować do dnia wyjazdu.
 2. Zamieszczone na stronie zdjęcia i opisy towarów wraz z oznaczeniem ich ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert (zawarcia umowy) w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

Warunki przewozu

 1. Dokonanie nabycia biletu przewoźnika oznacza zawarcie umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Pasażer niezwłocznie po wejściu do busa zobowiązany jest zakupić bilet u kierowcy.
 3. Pasażer korzystający z promocyjnego przejazdu jest zobowiązany posiadać przy sobie i okazywać na każde żądanie kierowcy ważny dokument uprawniający go do promocyjnego przejazdu.
 4. W przypadku niedokonania przez pasażera nabycia biletu przed rozpoczęciem przejazdu, umowa przewozu zawiera się przez samo zajęcie przez pasażera miejsca w busie przewoźnika. Podróżny ponosi wówczas konsekwencje natychmiastowego opuszczenia busa.
 5. Przewoźnik jest zwolniony z obowiązku przewozu, jak również ma prawo nie dopuścić do przewozu lub usunąć z busa pasażera, jeżeli:
  1. pasażer nie stosuje się do Regulaminu lub przepisów przewozowych.
  2. pasażer znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np. narkotyków)
  3. pasażer znajduje się w stanie wskazującym, iż jest chory, a skutki tej choroby mogą zagrażać współpasażerom.
  4. pasażer zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów lub zagrażający bezpieczeństwu podróży.
  5. pasażer odmawia zapłacenia należności za przewóz.
  6. zachodzą okoliczności uniemożliwiające przewóz, których przewoźnik nie mógł uniknąć ani zapobiec ich skutkom.
 6. Przewoźnik ma prawo odmówić zawarcia umowy przewozu oraz zatrzymać bilet osoby, która weszła w jego posiadanie z naruszeniem prawa lub która z własnej winy nie jest w stanie wykazać, iż jest osobą, której dane osobowe zostały podane przy rezerwacji miejsca.
 7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przewozie i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (w tym m.in. kontrolami policyjnymi, kontrolami Inspekcji Transportu Drogowego) oraz innymi czynnikami niezależnymi od przewoźnika (w szczególności warunkami atmosferycznymi, utrudnieniami w ruchu drogowym, problemami technicznymi).

 

Bilet

 1. Przewoźnik oferuje do sprzedaży następujące rodzaje biletów:
  1. Bilet jednorazowy.
  2. Bilet promocyjny: po okazaniu ważnego dokumentu uprawniającego do skorzystania z promocji oraz po podaniu pięciu ostatnich przejazdów podanych przy rezerwacji i po zaakceptowaniu je przez biuro.
 2. Obowiązujące u przewoźnika zniżki, ulgi, rabaty, promocje nie podlegają łączeniu.

 

 

Obowiązki pasażera

 1. Pasażer jest obowiązany do:
  1. przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w przewozie drogowym oraz postanowień Regulaminu;
  2. stosowania się do zaleceń kierowcy.
  3. w busie fabrycznie wyposażonym w pasy bezpieczeństwa, pasażer ma obowiązek je zapiąć i utrzymać w tym stanie przez okres jazdy.
  4. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone przewoźnikowi (w tym w szczególności za zniszczenie urządzeń i wyposażenia) oraz za szkody wyrządzone przez niego współpasażerom.
  5. Pasażer odpowiada wobec w/w podmiotów również za szkody powstałe w związku z przewozem jego bagażu, chyba że szkody powstały z winy przewoźnika.
  6. Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza bus jest zobowiązany zapłacić przewoźnikowi kwotę stanowiącą równowartość kosztów poniesionych przez przewoźnika w związku z koniecznością całkowitego naprawienia szkody powstałej wskutek powyższych działań pasażera.
  7. Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscu przeznaczonych do siedzenia. Z wyjątkiem wykupienia dodatkowego miejsca za porozumieniem z biurem.
  8. Kierowca może odmówić przewozu osób nietrzeźwym i zachowującym się nieodpowiednio.
  9. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi, mogą nie zostać wpuszczone do pojazdu lub z niego usunięcie przez kierowcę lub inne organy.
  10. Za zanieczyszczenie pojazdu przez pasażera powodujące konieczność jego zjazdu celem sprzątnięcia, pobrana będzie opłata specjalna.
 2. W przypadku gdy osoba, która potwierdziła swój przejazd i w dniu wyjazdu nie poinformowała biuro o rezygnacji z przejazdu przynajmniej 3 godziny przed wyjazdem, przewoźnik ma prawo wystawić rachunek i przesłać go pocztą.

 

Bagaż

 1. Limit bagażowy wynosi dwie torby podróżne średniej wielkości plus bagaż podręczny. Całość nie może przekraczać 40 kg.
 2. Podlegają opłacie przedmioty stanowiące:
  1. Bagaż dodatkowy ( za każdą następną torbę przewidziana jest opłata 5 euro lub jej równowartości w złotówkach). Wielkości nie przekraczającej wielkości standardowej torby podróżnej.
  2. Wózki dziecięce
  3. Rowery
  4. Inne przedmioty dodatkowe zgłoszone przy rezerwacji.
 3. Sprzęt elektroniczny (np. komputery, aparaty fotograficzne, odtwarzacze muzyki, telefony), biżuterię, kamienie szlachetne, papiery wartościowe, złoto oraz pieniądze pasażer ma obowiązek przewozić w ramach bagażu podręcznego. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody w w/w rzeczach w wypadku przewożenia ich przez pasażera w ramach bagażu dodatkowego.
 4. Zabrania się przewożenia broni, materiałów wybuchowych , żrących lub cuchnących i innych mogących w jakikolwiek sposób utrudnić pozostałym osobom korzystanie z pojazdu powodując zabrudzenie odzieży , uszkodzenie ciała pasażera lub pojazdu (ostre narzędzia , otwarte naczynia z farbą itp.).

 

Paczki, przesyłki

 1. Paczka powinna posiadać adres dostarczenia oraz numer kontaktowy odbiorcy i nadawcy przesyłki.
 2. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Kierowca w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków.
 4. Firma nie odpowiada za źle zabezpieczone paczki, które podczas  transportu uległy zniszczeniu, uszkodzeniu.

Promocje

 1. Co 6 przejazd 1 złoty. Do skorzystania z tej promocji jest potrzebna karta promocyjna na której powinno znajdować się imię i nazwisko pasażera wpisane przez kierowcę oraz pieczątki lub hologramy z datami i podpisem kierowcy.
 2. Pasażer chcący skorzystać z promocji zobowiązany jest zgłosić rezerwację przynajmniej tydzień przed wyjazdem.
 3. Pasażer może posiadać tylko jedną kartę promocyjną upoważniającą go do promocyjnego przejazdu.
 4. Pasażer nie może upoważnić osoby trzeciej do skorzystania z promocji.

 

 

Warunki korzystania z promocji „szósty przejazd za 1 PLN”

Osoba która chce skorzystać z promocji powinna przy rezerwacji zgłosić ten fakt i podać pięć ostatnich dat przejazdów. Po sprawdzeniu wszystkich dat i potwierdzeniu przez biuro osoba może skorzystać z przejazdu za 1PLN. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za błędnie lub nieczytelnie wpisaną datę przejazd.

 

Rezerwacja

 1. Rezerwacje przyjmujemy telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 2. Przy rezerwacji miejsca prosimy o podawanie faktycznych danych osobowych.
 3. Rezerwacje prosimy potwierdzać dzień przed planowanym wyjazdem. Jeżeli nie będzie potwierdzenia rezerwacja zostaje automatycznie anulowana. Potwierdzenia przyjmujemy do godziny 18:00 dzień przed wyjazdem.
 4. Informacje dotyczące przewozu osób przez firmę PrestigeBUS można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na stronie internetowej www.prestigebus.pl w godzinach 8:00 – 22:00 .
 5. Przewoźnik ma prawo odmówić przyjęcia rezerwacji nie podając przyczyny oraz ma prawo do anulowania rezerwacji z przyczyn niezależnych od niego.
 6. Przewoźnik ma prawo do przekazania klienta innemu przewoźnikowi z przyczyn niezależnych od niego.

 

Reklamacja

 1. Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować w formie elektronicznej na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Reklamacje należy składać w terminie miesiąca od zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
 3. W wypadku niedokonania przez pasażera zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną przewoźnik odmawia przyjęcia go do rozpatrzenia.
 4. Reklamacje może składać wyłączenie pasażer. Za małoletniego reklamacje składa jego przedstawiciel ustawowy.
 5. Reklamacja powinna zawierać:
  1. dane osobowe pasażera.
  2. opis okoliczności, w których zaistniało zdarzenie będące przedmiotem reklamacji.
  3. opis i udokumentowanie doznanej szkody i jej wysokości.
  4. opis okoliczności wskazujących na związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem będącym podstawą reklamacji a szkodą.
  5. wskazanie sposobu rekompensaty szkody.

W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają następujące przepisy:

 • ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (j.t. Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.);
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.).

 

Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez właściciela firmy do odwołania.

szukaj nas na

Zapisz się do naszego newslettera

Wszelkie prawa zastrzeżone Prestige Bus © 2018

projekt: majeszczak.pl

kodowanie: cedrowa.pl

prestigebus vimeo Prestigebus fb